नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय रामपुर, पाल्पा
रामपुर, पाल्पा

उदेश्य

  • जनताहरुको सम्पतिको रुपमा रहेको घरजग्गाहरुको मोठ स्रेस्ता अद्दावधिक गर्ने,
  • भू-अभिलेख तथा श्रेस्ता व्यवस्थित गरी जग्गाधनी तथा मोहीको हक संरक्षण गर्ने,
  • भूमि व्यवस्थापन कार्यलाई सेवामुखी एवम् सूचनामूलक बनाउने,
  • सवै मोठ स्रेस्ताहरुलाई कम्प्यूटरीकृत गरी अनलाइन सेवा दिने,

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)